Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Cosmos DB Account with a private endpoint

Laatst bijgewerkt: 9-6-2021

This template will create a Cosmos account, a virtual network and a private endpoint exposing the Cosmos account to the virtual network.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for all resources.
virtualNetworkName Virtual network name
accountName Cosmos DB account name (must contain only lowercase letters, digits, and hyphens)
publicNetworkAccess Enable public network traffic to access the account; if set to Disabled, public network traffic will be blocked even before the private endpoint is created
privateEndpointName Private endpoint name

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren