Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Laatst bijgewerkt: 1-11-2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
acrName Azure Container Registry name
location Azure Container Registry location
acrSku Azure Container Registry tier
enableSystemIdentity Enable System Assign Identity for Azure Container Registry
userAssignedIdentities The list of user identity resource ids to associate with the Azure Container Registry
enableAdminUser Enable admin user
publicNetworkAccess Enable public network access
zoneRedundancy Enable zone redundancy
ipRules The network rule set for a container registry
networkRuleBypassOptions Allow trusted Azure services to access a network restricted registry
policies Azure Container Registry policies
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren