The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploys a 3 node Consul Cluster

door esell
Laatst bijgewerkt: 6-12-2019

This template deploys a 3 node Consul cluster and auto-joins the nodes via Atlas. Consul is a tool for service discovery, distributed key/value store and a bunch of other cool things. Atlas is provided by Hashicorp (makers of Consul) as a way to quickly create Consul clusters without having to manually join each node

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Admin username for VM
vmSize Size of the Virtual Machine.
appPrefix Prefix for each component (VMs, networks, etc)
existingAtlasToken Your existing access token from Atlas
existingAtlasInfraName The name of your existing infrastructure in Atlas (username/infraName)
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/consul-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/consul-on-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren