Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a CDN Endpoint with UrlSigning action

door gball14
Laatst bijgewerkt: 4-3-2022

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine UrlSigning action for default and override parameters.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
profileName Name of the CDN Profile
endpointName Name of the CDN Endpoint
originUrl Url of the origin
urlSigningKeysSubId Subscription Id of UrlSigning Keys
urlSigningKeysResourceGroup Resourcegroup of UrlSigning Keys
urlSigningKeysVaultName Keyvault of UrlSigning Keys
urlSigningKeysSecret1Name UrlSigning keys secret1 Name
urlSigningKeysSecret1Version UrlSigning keys secret1 version
urlSigningKeysSecret2Name UrlSigning keys secret2 Name
urlSigningKeysSecret2Version UrlSigning keys secret2 version
CDNSku CDN SKU names
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren