Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create a sandbox setup with Firewall Policy

Laatst bijgewerkt: 18-5-2021

This template creates a virtual network with 3 subnets (server subnet, jumpbox subet and AzureFirewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the Server Subnet and an Azure Firewall with 1 or more Public IP addresses. Also creates a Firewall policy with 1 sample application rule, 1 sample network rule and default private ranges

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualNetworkName virtual network name
adminUsername Username for the Virtual Machine.
location Location for all resources, the location must support Availability Zones if required.
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.
vmSize Size of the virtual machine.
numberOfFirewallPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-firewallpolicy-sandbox-linux/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-firewallpolicy-sandbox-linux/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren