Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create Azure Web PubSub by using Bicep

Laatst bijgewerkt: 10-6-2022

Azure Web PubSub Service helps you build real-time messaging web applications using WebSockets and the publish-subscribe pattern. This uses Bicep language to create and configure a Web PubSub resource. You can use this template to conveniently deploy Web PubSub for a tutorial or testing, or as a building block for more complex deployments with Web PubSub.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
wpsName The name for your new Web PubSub instance.
Location The region in which to create the new instance, defaults to the same location as the resource group.
UnitCount Unit count
Sku SKU name
PricingTier Pricing tier

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/azure-web-pubsub/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/azure-web-pubsub/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren