The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy SQL Managed Instance with Networking

door John Scott
Laatst bijgewerkt: 4-5-2021

Deploy UDR and NSG to support Azure SQL Managed Instance and deploy the Managed Instance

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for all resources
vnetResourceName The name of the vnet
managedInstanceSubnetName Managed Instance Subnet name
sqlManagedInstanceName Name of the Azure SQL Managed Instance - must be globally unique, contain only lowercase letters, numbers and '-'
sqlManagedInstanceAdminLogin Admin user for Managed Instance
sqlManagedInstancePassword Admin user password - must be 16-128 characters, must contain 3 of uppercase, lowercase, numbers and non-alphanumeric characters, and cannot contain all or part of the login name
sqlManagedInstance-storageSizeInGB Amount of Storage in GB for this instance
sqlManagedInstance-vCores Number of vCores for this instance
sqlManagedInstance-licenseType Type of license: BasePrice (BYOL) or LicenceIncluded
sqlManagedInstance-skuName SKU NAME (GP_Gen4, GP_Gen5, BC_GEN5)
sqlManagedInstance-skuEdition SKU Edition (GeneralPurpose, BusinessCritical)
sqlManagedInstance-hardwareFamily Hardware family (Gen4, Gen5)
sqlManagedInstance-collation SQL Collation
tags Tags for the Managed Instance SQL resource.
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
vnetAddressRange Address range for the virtual network in CIDR notation
managedInstanceNSGName Name of the Managed Instance NSG
managedInstanceRouteTableName Name of the Managed Instance Route Table
managedInstanceSubnetAddressRange Managed Instance Subnet range
miManagementIps List of MI management IP ranges

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-sql-managed-instance/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door John Scott