Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Azure Resource Optimization (ARO) Toolkit

Laatst bijgewerkt: 20-7-2021

The Azure Resource Optimization Toolkit is a decentralized, native Azure solution using serverless technologies to optimize Azure resources on your subscription. Optimization happens automatically on your subscription once you enable or create your own schedule, including on new resources. This is an Azure Automation account with preconfigured runbooks and schedules you can utilize on your subscription to start saving money.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newGuid Enter new GUID, you can generate one from Powershell using new-guid or get one from this site: <a target=new href=https://guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx>GUID Generator</a>
automationAccountName Assign a name for the Automation account of your choosing. Must be a unique name as Azure Automation accounts are FQDNs
location Specify the region for your Automation account
azureAdmin Enter your service admin user, ex: serviceaccount@microsoft.com. Must be owner on the subscription you're deploying to during template deployment.
azureAdminPwd Enter the password for the service admin user. The pwd is encrypted during runtime and in the Automation assets
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren