Azure mgmt. demo

Laatst bijgewerkt: 11-8-2017

Deploys Azure mgmt with attached workload

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
omsRecoveryVaultName Assign a name for the ASR Recovery Vault
omsRecoveryVaultRegion Specify the region for your Recovery Vault
omsWorkspaceName Assign a name for the Log Analytic Workspace Name
omsWorkspaceRegion Specify the region for your Workspace
omsAutomationAccountName Assign a name for the Automation account
omsAutomationRegion Specify the region for your Automation account
instanceCount Specify the number of VMs to create
vmNameSuffix Assing a suffix for the VMs you will create
platform Select the OS type to deploy
vmSize (geen beschrijving beschikbaar)
username (geen beschrijving beschikbaar)
pwd (geen beschrijving beschikbaar)
vmResourceGroup (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren