Navigatie overslaan

Azure mgmt. demo

Laatst bijgewerkt: 15-9-2017

Deploys Azure mgmt with attached workload

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
azMgmtPrefix Provide a prefix for the Azure mgmt. services that will be created
instanceCount Specify the number of VMs to create
vmNamePrefix Assing a prefix for the VMs you will create
platform Select the OS type to deploy.
username Assign a username to the VMs. Default will be 'azureadmin'.
pwdOrSsh Specify pwd if platform is WinSrv, or ssh if Linux.
vmResourceGroup Specify the name of an existing Resource Group where the VMs will be deployed.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/azmgmt-demo/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren