Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Server managed by Desired State Configuration service

Laatst bijgewerkt: 21-4-2021

This template provides an example of how to deliver a virtual machine and and Automation account to manage the machine, in a single deployment

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The Azure location to deploy all resources
virtualNetworkAddressRange The address range of the new virtual network
virtualNetworkSubnet The address range of the subnet created in the new virtual network
nicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VM and Domain
VMSize The size of the VM Created
domainName The full qualified domain name to be created
_artifactsLocation Path to the nested templates used in this deployment
_artifactsLocationSasToken SAS token to access artifacts location, if required
compileName Unique value to identify compilation job
devopsStoragePackagesBase DevOps Gallery Storage Package Base

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/automation-configuration/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/automation-configuration/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren