OMS ASR Solution

Laatst bijgewerkt: 20-8-2016

Enables the ASR (v2) Solution in OMS

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create new or refer to an existing Log Analytic Workspace
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
ingestScheduleGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy
_assetLocation Path of the template folder.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/asr-oms-monitoring/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/asr-oms-monitoring/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren