Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

App Gateway with WAF, SSL, IIS and HTTPS redirection

Laatst bijgewerkt: 8-6-2021

This template deploys an Application Gateway with WAF, end to end SSL and HTTP to HTTPS redirect on the IIS servers.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter.
virtualMachineSize The virtual machine size. Allowed values: Standard_A1, Standard_A2, Standard_A3.
applicationGatewaySize Application Gateway size
capacity Number of instances
wafMode WAF Mode
frontendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert terminating on the Application Gateway.
frontendCertPassword Password for .pfx certificate
backendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert installed on the web servers.
backendCertPassword Password for .pfx certificate
backendPublicKeyData Base-64 encoded form of the .cer file. This is the public key for the cert on the web servers.
backendCertDnsName DNS name of the backend cert
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-webapp-dsc-autoscale.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Jason Boeshart