Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Moesif API Analytics and Monitoring

door Moesif
Laatst bijgewerkt: 27-1-2022

The template will deploy an EventHub and WebJob that will log API calls from Azure API Management to Moesif API analytics so you can understand customer API usage and debug issues quickly.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
moesifApplicationId Your Moesif Application Id which can be found within your Moesif Portal. After signing up for a Moesif account, your Moesif Application Id will be displayed during the onboarding steps. Sets environment variable APIMEVENTS-MOESIF-APPLICATION-ID in App Service
existingApiMgmtName Name of your existing Azure API Management service. If blank, the log-to-eventhub logger is not created. The API Management service must be in same Resource Group as the deployment
azureAppServiceSku The instance / SKU name for Azure App Service eg: B1, B2, S1, P1V2. Note F1 and D1 shared plan are not supported as they do not support 'alwaysOn'
dnsNamePrefix A prefix that will be added to created resource names and DNS URLs. Allowed characters: alphabets and numbers only. Resulting name must be maximum 24 characters (storage account maximum)
location Location for all resources. eg 'westus2'
_artifactsLocation The base URL where templates are located. Should end with trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-logs-to-moesif-using-eventhub-webapp/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren