Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a multi-region Premium tier API Management service

Laatst bijgewerkt: 29-4-2021

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
apiManagementServiceName Name of the API Management service.
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
location Location of the primary region of API Management service.
additionalLocations Additional Locations to setup the ApiManagement gateway.
disableGatewayInAdditionalLocation Ability to enable/disable Gateway proxy in any region including primary region.
minApiVersionToAllowOnControlPlane Minimum Api-Version to allow on all clients to Control Plane to prevent users with read-only permissions from accessing service secrets.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-multiregion/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren