Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Deploy API Management in external VNet with public IP

Laatst bijgewerkt: 22-3-2022

This template demonstrates how to create an instance of Azure API Management in the Premium tier within your virtual network's subnet in external mode and configure recommended NSG rules on the subnet. The instance is deployed to two availability zones. The template also configures a public IP address from your subscription.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service. This should be a multiple of the number of availability zones getting deployed.
virtualNetworkName Virtual network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet prefix
subnetName Subnet name
apimSubnetServiceEndpoints Service endpoints enabled on the API Management subnet
location Azure region where the resources will be deployed
availabilityZones Numbers for availability zones, for example, 1,2,3.
publicIpName Name for the public IP address used to access the API Management service.
publicIpSku SKU for the public IP address used to access the API Management service.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the public IP address used to access the API Management service. Standard SKU public IP requires `Static` allocation.
dnsLabelPrefix Unique DNS name for the public IP address used to access the API management service.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren