Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

SAP HANA Azure NetApp Files storage

Laatst bijgewerkt: 10-3-2022

This template deploys storage for SAP HANA deployments. Storage is provided using Azure NetApp Files, built on NetApp ONTAP storage OS.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
SAPSystemID SAP system ID (Three characters long alpha-numeric string).
ProximityPlacementGroupName Name of proximity placement group.
ProximityPlacementGroupResourceGroup Resource group name for the proximity placement group
SAPMemoryInGibibytes SAP HANA memory (in GiB max supported 12000 GiB), used to auto compute storage size and throughput.
AdditionalCapacityForSnapshotsPercentageOfRAM Additional memory to store snapshots, must be specified as % of RAM (range 0-200). This is used to auto compute storage size.
StartingSAPHostID Starting SAP HANA Host ID. Host ID 1 indicates Master Host. Shared, Data Backup and Log Backup volumes are only provisioned for Master Host.
NumberOfSAPHosts Total Number of SAP HANA hosts in this deployment (currently max 3 nodes can be configured).
SystemRole Type of role for the storage account. Primary indicates first of a SAP HANA Replication (HSR) setup or No HSR. High Availability (HA) specifies volumes for the secondary host using HSR.
Prefix All volume names will be prefixed with the given text. The default values for prefix text depends on system role. For PRIMARY it will be "" and for HA it will be "HA-".
TagKey If a Tag Key is specified, it will be added to each volume created by this ARM template. It is recommended to add a tag for HSR deployments, with the tag name as "HSRPartnerStorageResourceId".
TagValue If a Tag Value is specified, it will be added to each volume created by this ARM template. The value will only be added if Tag Key was specified. It is recommended to add a tag for HSR deployments, with Tag Value as "Please enter the peering partner Volume ID" and later update it for each volume from the ANF UI.
AzureNetappFilesLocation Azure NetApp Files (ANF) Location. If the resource group location is different than ANF location, ANF location needs to be specified.
ANFNetappAccount Name of Azure NetApp Files (ANF) account.
CapacityPool Name of Capacity Pool in Azure NetApp Files (ANF) account. All the volumes are created using this capacity pool.
VirtualNetwork Virtual Network name for the subnet.
DelegatedSubnet Delegated Subnet name.
DataSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto" or integer values (min 100 GiB) representing size.
DataPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
LogSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto" or integer values (min 100 GiB) representing size.
LogPerformanceInMebibytesPerSecond Define throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
SharedSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto", none or integer values (min 100 GiB) representing size. The values are only considered if SAP HANA Host ID is 1, in other cases shared storage is not deployed.
SharedPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
DataBackupAndLogBackupNFSVersion NFS Protocol version for data backup and log backup volumes. This option is common for the two volumes.
DataBackupSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto", none or integer values (min 100 GiB) representing size. The values are only considered if SAP HANA Host ID is 1, in other cases data backup storage is not deployed.
DataBackupPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.
LogBackupSizeInGibibytes Specify capacity (in GiB). Possible values can be "auto", none or integer values (min 100 GiB) representing size. The values are only considered if SAP HANA Host ID is 1, in other cases log backup storage is not deployed.
LogBackupPerformanceInMebibytesPerSecond Specify throughput in MiB/s. Possible values can be "auto" or integer values (min 1 MiB/s) representing throughput.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-sap-hana/anf-sap-hana-storage/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-sap-hana/anf-sap-hana-storage/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren