Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create new ANF resource with NFSV3/NFSv4.1 volume

Laatst bijgewerkt: 27-5-2021

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with NFSV3 or NFSv4.1 protocol. They are all deployed together with Azure Virtual Network and Delegated subnet that are required for any volume to be created

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Same Location of resource group for all resources in the same deployment.
netAppAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the NFS Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
virtualNetworkName Name of the Virtual Network (VNet) from which you want to access the volume. The VNet must have a subnet delegated to Azure NetApp Files.
vnetAddressPrefix Virtual Network address range.
allowedClients Root Access to the volume.
subnetName Subnet name that you want to use for the volume. The subnet must be delegated to Azure NetApp Files.
subnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
protocolTypes NFS version (NFSv3 or NFSv4.1) for the volume.
unixReadOnly Read only flag.
unixReadWrite Read/write flag.
snapshotDirectoryVisible Snapshot directory visible flag.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-nfs-volume/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Adel Ghabboun