Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure VM with a new AD Forest (from a module)

Laatst bijgewerkt: 4-5-2021

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an AD DC for a new Forest from a resuable module.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Admin username for the AD VMs
adminPassword Admin password for the AD VMs
domainName Domain name for the AD Controller, must be multi-segmented by periods, e.g. 'corp.mydomain.com' or 'contoso.local'
dnsPrefix PublicIp DNS prefix for the AD Controller
location Location for all resources

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-module-use/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain-module-use/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren