Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

UDP Container in ACI

door Andreas
Laatst bijgewerkt: 29-4-2021

This templates creates an ACI resource and exposes a container through UDP

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
containerName Name for the container group
containerURI Container image to deploy. Should be of the form accountName/imagename:tag for images stored in Docker Hub or a fully qualified URI for a private registry like the Azure Container Registry.
osType The host OS needed for your container
numberCores The number of CPU cores to allocate to the container. Must be an integer.
memory The amount of memory to allocate to the container in gigabytes.
ports The Ports that should be exposed.
portProtocol The Protocol used to expose the Port.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aci-udp/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aci-udp/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren