Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Managed Azure Active Directory Domain Services

Laatst bijgewerkt: 28-9-2021

This template deploys an Managed Azure Active Directory Domain Service with required VNet and NSG configurations.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
domainName Domain Name
location Location for all resources.
sku SKU of the AD Domain Service.
domainConfigurationType Domain Configuration Type.
filteredSync Choose the filtered sync type.
domainServicesVnetName Virtual Network Name
domainServicesVnetAddressPrefix Address Prefix
domainServicesSubnetName Virtual Network Name
domainServicesSubnetAddressPrefix Subnet prefix

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren