High IOPS 32 Data Disk storage pool Standard D14 VM

Laatst bijgewerkt: 8-5-2015

This template creates a Standard D14 VM with 32 data disks attached. Using DSC they are automatically striped per best practices to get maximum IOPS and formatted into a single volume.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccountName The storage account where the VM and data disks will be created
adminUsername The username of the initial account to be created
adminPassword The password of the initial account to be created
sizeOfEachDataDiskInGB There will be 32 data disks created of this size and then striped. The total capacity will be 32x whatever you specify here
dnsName DNS name for the Public IP
vmName The name of the VM resource
modulesUrl URL for the DSC configuration module. NOTE: Can be a Github url(raw) to the zip file

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-vm-32-data-disks-high-iops/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren