The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL Server AlwaysOn Cluster with Managed Disks in AZ

Laatst bijgewerkt: 18-2-2021

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and provisions a SQL Server 2016 or 2017 AlwaysOn Availability Group cluster across AZ's

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Azure region that supports Availability Zones
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 3-char min, 8-char max, lowercase alphanumeric
vmSize Size of the SQL Server VMs to be created
sqlVMImage VM Image Offer to use for provisioning SQL VMs
sqlVMImageSku SQL Image Sku
vmCount Number of SQL Server VMs to be created in AlwaysOn Availability Group cluster (Min=2, Max=9)
vmDiskSize Size of each data disk in GB on each SQL Server VM (Min=128, Max=1023)
vmDiskCount Number of data disks on each SQL Server VM (Min=2, Max=32). Ensure that the VM size you've selected will support this number of data disks.
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
sqlServiceAccount Name of the user account to be used for the SQL Server service account. Do not use the same account speficied in adminUsername parameter
sqlServicePassword Password to be used for the SQL Server service account
existingVirtualNetworkRGName Resource Group Name for the existing VNET.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET.
existingSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the SQL Server VMs should be deployed
enableOutboundInternet Enable outbound Internet access via source NAT to support ongoing VM Agent extension communication needs
workloadType SQL DB workload type: GENERAL - General workload; DW - Data Warehouse workload; OLTP - Transactional Processing workload
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-sql-alwayson-md-ilb-zones/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-sql-alwayson-md-ilb-zones/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren