The Azure Quickstart templates are currently available in English

Continuous Deployment to VM Scale Sets using Spinnaker

Laatst bijgewerkt: 12-7-2019

This template allows you to install Spinnaker on VM or AKS. Specifically, as for the VM scenario you can deploy and configure a DevOps pipeline from an Aptly repository to a VM Scale Set in Azure.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
devopsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the combined Jenkins and Spinnaker Virtual Machine.
adminUsername Username for the DevOps Virtual Machine, the Jenkins instance, and the VM Scale Sets deployed by Spinnaker.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
sshPublicKey Configure the linux machine with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
adminPassword Password for the Virtual Machine or the Jenkins instance.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by Spinnaker to dynamically manage resources.
location Location for all resources.
aksClusterName AKS cluster name
aksResourceGroup AKS resource group

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-spinnaker-vmss-or-aks/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren