The Azure Quickstart templates are currently available in English

Multi tier App with NSG, ILB, AppGateway

Laatst bijgewerkt: 10-8-2020

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newDBStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the DB Virtual Machine disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
appVmNamePrefix Prefix for the name of Application servers
dbVmNamePrefix Prefix for the name of Database servers
vmSize Size of the VM
publicIPAddressType Type of public IP address
appServersPublicIPPrefix Prefix for the name of Database servers
skuName Sku Name
appGatewayCapacity Number of instances of the Application Gateway
multitierILB Internal Load Balancer name
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter, 2019-Datacenter.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren