The Azure Quickstart templates are currently available in English

Connect an ExpressRoute circuit to a VNET

door amitsriva
Laatst bijgewerkt: 10-10-2015

This template creates a VNET, an ExpresRoute Gateway and a connection to a provisioned and enabled ExpressRoute circuit with AzurePrivatePeering configured.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
gatewayType The type of gateway to deploy. For connecting to ExpressRoute circuits, the gateway must be of type ExpressRoute. Other types are Vpn.
connectionType The type of connection. For connecting to ExpressRoute circuits, the connectionType must be of type ExpressRoute. Other types are IPsec and Vnet2Vnet.
virtualNetworkName The name of the virtual network to create.
addressPrefix The address space in CIDR notation for the new virtual network.
subnetName The name of the first subnet in the new virtual network.
gatewaySubnet The name of the subnet where Gateway is to be deployed. This must always be named GatewaySubnet.
subnetPrefix The address range in CIDR notation for the first subnet.
gatewaySubnetPrefix The address range in CIDR notation for the Gateway subnet. For ExpressRoute enabled Gateways, this must be minimum of /28.
gatewayPublicIPName The resource name given to the public IP attached to the gateway.
gatewayName The resource name given to the ExpressRoute gateway.
connectionName The resource name given to the Connection which links VNet Gateway to ExpressRoute circuit.
circuitName The name of the ExpressRoute circuit with which the VNet Gateway needs to connect. The Circuit must be already created successfully and must have its circuitProvisioningState property set to 'Enabled', and serviceProviderProvisioningState property set to 'Provisioned'. The Circuit must also have a BGP Peering of type AzurePrivatePeering.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-expressroute-circuit-vnet-connection/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren