The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

Laatst bijgewerkt: 14-4-2016

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
administratorLogin The admin user of the SQL Server
administratorLoginPassword The password of the admin user of the SQL Server
databaseName The name of the new database to create.
collation The database collation for governing the proper use of characters.
edition The type of database to create.
maxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
requestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
cacheSKUName The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
cacheSKUFamily The family for the sku.
cacheSKUCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren