The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App with a custom domain and optional SSL binding

Laatst bijgewerkt: 21-6-2020

Create a web app and with a custom domain and optionally add SSL certificate for https encryption.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for all resources.
webAppName The name of the web app that you wish to create.
customHostname The custom hostname that you wish to add.
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id for the SSL certificate, leave this blank if not enabling SSL
existingKeyVaultSecretName Key Vault Secret that contains a PFX certificate, leave this blank if not enabling SSL

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-custom-domain-and-ssl/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-custom-domain-and-ssl/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren