Navigatie overslaan

Deploy a Scale Set into an existing vnet

Laatst bijgewerkt: 26-7-2017

This template deploys a Windows 2016 Datacenter VM Scale Set into an exsisting resource group, vnet and subnet.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName Unique name for the scale set. Must be 3-61 characters in length and unique across the VNet.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
existingVnetName vName of the existing virtual network to deploy the scale set into.
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the scale set into.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-win-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-win-existing-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren