The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Scale Set into an existing vnet

Laatst bijgewerkt: 2-9-2020

This template deploys a VM Scale Set into an exsisting vnet.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
vmssName Globally unique dns name for the scale set. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
existingVnetResourceGroupName Name of the resourceGroup for the existing virtual network to deploy the scale set into.
existingVnetName vName of the existing virtual network to deploy the scale set into.
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the scale set into.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-existing-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren