Navigatie overslaan

Deploy a Windows VM and configures WinRM https listener

Laatst bijgewerkt: 19-9-2017

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version. This will then configure a WinRM https listener. User need to provide the value of parameter 'hostNameScriptArgument' which is the fqdn of the VM. Example: testvm.westus.cloupdapp.azure.com or *.westus.cloupdapp.azure.com

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmName The name for the VM.
nicName The name for the VM's NIC.
virtualNetworkName The name for the VM's VNET.
publicIPAddressName The name for the VM's public IP.
subnetName The name for the VM's Subnet.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren