The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Windows VM configure windows featurtes SSL DSC

door Udy Sarma
Laatst bijgewerkt: 22-8-2018

This template allows you to deploy a Windows VM, configure windows features like IIS/Web Role, .Net, Custom loggin, windows auth, application initialization, download application deployment packages, URL Rewrite & SSL configuration using DSC and Azure Key Vault

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
appVMName Set this value for the VM name
appVMAdminUserName Set this value for the VM admin user name
appVMAdminPassword Set this value for the VM admin user password
appVMWindowsOSVersion Set this value for the VM Windows OS Version
appPublicIPDnsName Set this value for the dns name of the public ip
appDSCUpdateTagVersion This value must be changed from a previous deployment to ensure the extension will run
appWebPackage Set this value for the signed uri to download the deployment package
appVMVmSize Set this value for the VM size
_artifactsLocation Auto-generated container in staging storage account to receive post-build staging folder upload
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
vaultName The Azure Key vault where SSL certificates are stored
vaultResourceGroup Resource Group of the key vault
httpssecretUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the SSL cert
httpssecretCaUrlWithVersion full Key Vault Id to the secret that stores the CA cert
certificateStore name of the certificate key secret
certificateDomain name of the domain the certificate is created for
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-win-iis-app-ssl/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren