The Azure Quickstart templates are currently available in English

Join a VM to an existing domain

door Kay Singh
Laatst bijgewerkt: 25-5-2018

This template demonstrates domain join to a private AD domain up in cloud.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmSize Size of VM
existingVnetName Existing VNET that contains the domain controller
publicIPAddressName Public IP address name
existingSubnetName Existing subnet that contains the domain controller
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
domainToJoin The FQDN of the AD domain
domainUsername Username of the account on the domain
domainPassword Password of the account on the domain
domainJoinOptions Set of bit flags that define the join options. Default value of 3 is a combination of NETSETUP_JOIN_DOMAIN (0x00000001) & NETSETUP_ACCT_CREATE (0x00000002) i.e. will join the domain and create the account on the domain. For more information see https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa392154(v=vs.85).aspx
adminUsername The name of the administrator of the new VM.
adminPassword The password for the administrator account of the new VM.
storageAccountName The name of the storage account.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-domain-join/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-domain-join/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren