The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM in a VNET in different Resource Group

door Kay Singh
Laatst bijgewerkt: 25-4-2019

This template creates a VM in a VNET which is in a different Resource Group

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccountName Name of new storage account
storageAccountType Type of storage account
publicIPName Name of Public IP
publicIPAddressType Type of Public Address
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername VM Admin Username
virtualNetworkName VNET Name
virtualNetworkResourceGroup Resource Group VNET is deployed in
subnet1Name Name of the subnet inside the VNET
nicName Network Interface Name
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-different-rg-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-different-rg-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren