Navigatie overslaan

Create VM from a custom image in new storage account

Laatst bijgewerkt: 14-2-2018

This template allows you to create a new Virtual Machine from a custom image on a new storage account deployed together with the storage account, which means the source image VHD must be transferred to the newly created storage account before that Virtual Machine is deployed. This is accomplished by the usage of a transfer virtual machine that is deployed and then uses a script via custom script extension to copy the source VHD to the destination storage account.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
transferVmName Name of the Windows VM that will perform the copy of the VHD from a source storage account to the new storage account created in the new deployment, this is known as transfer vm.
vmSize VM size of new virtual machine that will be deployed from a custom image.
newVmName Name of the new VM deployed from the custom image.
adminUsername Name of the local administrator account, this cannot be Admin, Administrator or root.
adminPassword Local administrator password, complex password is required, do not use any variation of the password word because it will be rejected.
sourceStorageAccountResourceGroup Resource group name of the source storage account.
sourceImageURI Full URIs for one or more custom images (VHDs) that should be copied to the deployment storage account to spin up new VMs from them. URLs must be comma separated.
customImageName Name of the VHD to be used as source syspreped/generalized image to deploy the VM. E.g. mybaseimage.vhd.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-custom-image-new-storage-account/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-custom-image-new-storage-account/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren