Navigatie overslaan

Create VMs in Availability Sets using Resource Loops

Laatst bijgewerkt: 9-11-2016

Create 2-5 VMs in Availability Sets using Resource Loops. The VMs can be Unbuntu or Windows with a maximum of 5 VMs since this sample uses a single storageAccount

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername Admin username for VM
adminPassword Admin password for VMs
numberOfInstances Number of VMs to deploy, limit 5 since this sample is using a single storage account
OS OS Platform for the VM
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-copy-index-loops/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-copy-index-loops/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren