Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

Laatst bijgewerkt: 21-9-2017

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location Location for the VM, only certain regions support zones during preview.
trafficManagerDnsName Relative DNS name for the traffic manager profile, resulting FQDN will be <uniqueDnsName>.trafficmanager.net, must be globally unique.
adminUsername User name for the Virtual Machines.
adminPassword Password for the Virtual Machines.
publicIpDnsName Relative DNS Name for the Public IPs used to access the Virtual Machines, must be globally unique. An index will be appended for each instance.
numberOfVms Number of VMs to provision

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-traffic-manager-vm-zones/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren