The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Spinnaker to Kubernetes

Laatst bijgewerkt: 2-7-2018

[DEPRECATED] Please use the 'Azure Spinnaker' or 'Continuous Deployment to Kubernetes' template instead.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
spinnakerDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Spinnaker Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
kubernetesPipeline If included, a pipeline will be created in your Spinnaker instance. This also creates a dev (private) load balancer and prod (public) load balancer in your Kubernetes cluster.
pipelineRegistry If including a pipeline, the registry used to trigger the pipeline. You can either target Docker Hub or the Azure Container Registry created by this template.
pipelineRepository If including a pipeline, the repository in your registry used to trigger the pipeline. It will only be triggered when a new tag is pushed.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-spinnaker-acr-k8s/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-spinnaker-acr-k8s/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren