Create a Premium Redis Cache with clustering

Laatst bijgewerkt: 20-4-2016

This template shows how to configure clustering in a premium Azure Redis Cache instance.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheLocation The location of the Redis Cache. For best performance, use the same location as the app to be used with the cache.
redisShardCount Number of highly available shards to create in the cluster. Requires Premium SKU.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid family and capacity combinations are (C0..C6, P1..P4).
existingDiagnosticsStorageAccountName Name of an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-redis-premium-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren