RBAC - Grant Built In Role Access for multiple existing VMs in a Resource Group

Laatst bijgewerkt: 10-4-2015

This template grants applicable role based access to multiple existing VMs in a Resource Group

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
subscriptionId Subscription ID GUID
principalId Input array for principal IDs associated with users.
resourceGroup Input array for resource group names.
virtualMachineName Input array for virtual machine names
builtInRoleType Input array for built in types
guid Input array for new GUIDs associated with assigning built in role types
count Size of array

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-builtinrole-multipleVMs/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-rbac-builtinrole-multipleVMs/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren