Azure Logic Apps - VETER Pipeline

Laatst bijgewerkt: 9-8-2016

Creates an integration account, adds schema/map into it, creates a logic app and associates it with the integration account. The logic app implements a VETER pipeline using Xml Validation, XPath Extract and Transform Xml operations.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
integrationAccountName Name of the Integration Account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppLocation Location of the Logic App.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-veter-pipeline/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-veter-pipeline/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren