List Azure Storage Account keys-Windows Custom Script extension

door Kay Singh
Laatst bijgewerkt: 13-5-2015

This template creates a Windows Server 2012 R2 VM and runs a PowerShell script using the custom script extension. It also uses the listKeys function to get the Azure Storage Account keys. The PowerShell script for this sample must be hosted in an Azure Storage account. (Note: For other samples custom script can also be hosted in Github)

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
newStorageAccountName Name of new storage account to be created
vmName Name of the VM to be created
vmSize Size of the VM to be created
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
customScriptStorageAccountName Name of Azure Storage Account where the custom script is located
customScriptFileUri Azure Storage Uri of the custom script file e.g. https://test.blob.core.windows.net/scripts/test.ps1
customScriptFileToRun Name of the script to be run on the VM
customScriptStorageAccountResourceGroup Name of the Resource Group of the storage account containing the storage account which contains the script

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren