Create Key Vault with logging

Laatst bijgewerkt: 15-2-2017

This template creates a Key Vault and a storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
keyVaultName KeyVault name
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
logsRetentionInDays Specifies the number of days that logs are gonna be kept. If you do not want to apply any retention policy and retain data forever, set value to 0.
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for deployment by script or compute (VM, Service Fabric, ...)
enableVaultForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for a template deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
vaultSku Specifies the SKU for the vault
protectWithLocks (geen beschrijving beschikbaar)

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren