Navigatie overslaan

Create Key Vault

Laatst bijgewerkt: 23-10-2017

This template creates a Key Vault and creates secrets within the vault as passed along with the parameters

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
keyVaultName Name of the Key Vault
tenantId Tenant Id for the subscription and use assigned access to the vault. Available from the Get-AzureRMSubscription PowerShell cmdlet
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
vaultSku SKU for the vault
enabledForDeployment Specifies if the vault is enabled for VM or Service Fabric deployment
enabledForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for ARM template deployment
enableVaultForVolumeEncryption Specifies if the vault is enabled for volume encryption
secretsObject all secrets {"secretName":"","secretValue":""} wrapped in a secure object
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren