The Azure Quickstart templates are currently available in English

Jenkins to Azure Container Registry

Laatst bijgewerkt: 20-9-2019

This template allows you to deploy an instance of Jenkins on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an Azure Container Registry. It also includes an optional ACR pipeline.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
adminUsername User name for the Virtual Machine.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
gitRepository URL to a public git repository that includes a Dockerfile.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
virtualMachineSize The virtual machine size.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren