Navigatie overslaan

Create a Pre-Encrypted Windows or Linux VM.

Laatst bijgewerkt: 10-11-2015

This template creates and deploys an Encrypted Windows or Linux VM on Azure.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vmName Name of the Virtual Machine
existingStorageAccountName Storage account name
osVhdUri URI of OS vhd. Ex: https://contosostorage.blob.core.windows.net/vhds/windowsvm.vhd
osType OS product type
virtualNetworkName Virtual network name
subnetName Subnet name
vmSize VM size
keyVaultResourceID KeyVault resource id. Ex: /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/contosovault
keyVaultSecretUrl KeyVault secret Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/secrets/contososecret/e088818e865e48488cf363af16dea596
useExistingKek Select kek if the secret is encrypted with a key encryption key and pass explicit keyVaultKekUrl. For nokek, you can keep keyVaultKekUrl empty.
keyVaultKekUrl KeyVault key encryption key Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/keys/contosokek/562a4bb76b524a1493a6afe8e536ee78
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-pre-encrypted-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-pre-encrypted-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren