DSCForLinux extension on a Ubuntu VM

Laatst bijgewerkt: 2-7-2018

This template creates a Ubuntu VM and installs the DSCForLinux extension 2.70 or latest

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
username Username for the Virtual Machine.
password Password for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmName Name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize VM size
ubuntuOSVersion The Ubuntu version
mode The functional mode, push MOF configuration (Push), distribute MOF configuration (Pull), install custom DSC module (Install)
storageAccountName The name of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
storageAccountKey The key of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
fileUri The uri of the MOF file/Meta MOF file/resource ZIP file
registrationUrl The URL of the Azure Automation account
registrationKey The access key of the Azure Automation account
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren