Navigatie overslaan

Discover Private IP dynamically

door Kay Singh
Laatst bijgewerkt: 28-4-2015

This template allows you to discover a private IP for a NIC dynamically. It passes the private IP of NIC0 to VM1 using custom script extensions which writes it to a file on VM1.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
scaleNumber Number of VMs to deploy
newStorageAccountName Name of new storage account
storageAccountType Type of storage account
vmName Name of the VM
vmSize Size of the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername VM Admin Username
adminPassword VM Password
customScriptFilePath Path to the download the custom script from
customScriptCommandToExecute Command to execute on the VM
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-discover-private-ip-dynamically/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-discover-private-ip-dynamically/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren