The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create ssh-keys and store in KeyVault

Laatst bijgewerkt: 16-12-2020

This template uses the deploymentScript resource to generate ssh keys and stores the private key in keyVault.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
location The location for the script resource.
newGuid forceUpdateTag property, used to force the execution of the script resource when no other properties have changed.
passPhrase Passphrase used when generating the key pair.
vaultName The name of the keyVault to store the keys in.
secretName The name of the secret in keyVault to store the keys in.
vaultResourceGroup The resourceGroup for the keyVault.
vaultSubscriptionId The subscriptionId for the keyVault.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-deployment-script-ssh-key-gen/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-deployment-script-ssh-key-gen/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren