The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway

Laatst bijgewerkt: 10-7-2017

This template deploys an Application Gateway with enhanced probe functionality.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewaySize application gateway size
capacity Number of instances
backend1 Backend 1
probeEnabled Probe Enabled
healthyStatusCodes Status codes for which the backend is healthy.
probeProtocol Probe protocol to use.
probeHost Host header to send to the backend.
probePath Path invoked on the backend.
probeIntervalInSeconds Interval between probes in seconds.
probeTimeoutInSeconds Timeout of a probe request in seconds.
probeUnhealthyThreshold Maximum number of probe attempts until a backend is marked unhealthy.
probePickHostNameFromBackendHttpSettings If set to true the host will be taken from the BackendHttpSettings or the backend address if BackendHttpSettings does not specify a custom host header.
probeMinServersAvailable Minimum number of servers that are kept in healthy state regardless of probe results.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-probe/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-probe/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren