Create an API Management instance inside your virtual network's subnet

Laatst bijgewerkt: 29-6-2017

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet and configure custom hostnames for proxy and portal endpoints

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
proxyCustomHostname Proxy Custom hostname.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword Proxy SSL certificate password.
portalCustomHostname Portal Custom hostname.
portalCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for portal custom hostname.
portalSSLCertificatePassword Portal SSL certificate password.
virtualNetworkName Virtual Network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet Prefix
subnetName Subnet Name

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren